U heeft de Flash Player nodig voor een correcte weergave van deze website.

Garantie en levering

Algemene Voorwaarden voor Levering aan Consumenten

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de koper en Fun Things . Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Fun Things ; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Definities

In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Fun Things  opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

a) De prijzen van alle producten van Fun Things  zijn weergegeven in Euro´s inclusief 19 procent omzetbelasting (BTW.) en exclusief porto- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c) Fun Things  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Contract en Levering

a) De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Fun Things  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5: Onderzoek

a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Fun Things  daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fun Things  de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c) Koper dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

a) Indien Fun Things  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Fun Things  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fun Things  is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c) Indien Fun Things  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fun Things  beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d) De aansprakelijkheid van Fun Things  is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
e) Fun Things  is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door Fun Things  is verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Fun Things .
f) Fun Things  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
g) Fun Things  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 7: Garantie

a) Fun Things  geeft gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering garantie op het gehele product.
b) Garantie zoals genoemd in sub a) is exclusief arbeidsuren
c) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening, opvoeren/CDI ontgrenzen of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.
Onder Garantie wordt uitsluitend verstaan de garantie op technische gebreken die voortkomen uit ondeugdelijk assemblage en/of fabrieksfouten.
Niet onder de garantiebepalingen vallen dus de defecten of storingen welke ontstaan door normale slijtage verschijnselen zoals remvoeringen, lampjes, accu, gaskabels, bandenslijtage enz.
d) De accu`s en roestvorming op scooterdelen vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub a)
e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als de kilometrage van 3000 kilometer is overschreden.
f) Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn. Arbeidsloon voor analyse is niet inbegrepen.
g) Transportkosten van de producten in verband met het doorzenden, komen slechts voor rekening van Fun Things  indien het transport in onze opdracht plaatsvindt.
h) De Koper is verplicht op verzoek van Fun Things  de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door Fun Things  aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.
i) De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Fun Things  is overeengekomen.

Artikel 8: Betaling en Incassokosten

a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fun Things  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Fun Things  aangegeven.
b) Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
c) Fun Things  heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
d) De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Fun Things  verschuldigde.
e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9: overige bepalingen

a) Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van FUN THINGS onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer arbeidstaking, in- en uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, natuurrampen, brand en andere ernstige storingen binnen Fun Things of in diens toeleveringsbedrijven. 
b) Opschorting en ontbinding
In geval van verhindering van de uitvoering van een overeenkomst tengevolge van overmacht is Fun Things gerechtigd terstond hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Fun Things tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn anders dan, in het geval van ontbinding, reeds betaalde bedragen, terug te betalen binnen 30 dagen na ontbinding onder aftrek van handling- en verzendkosten, met dien verstande dat in dat geval eerst verrekening zal plaatsvinden met een eventueel nog openstaand saldo uit andere leveringen of bestellingen.